Giải thích thuật ngữ liên quan tới giao dịch Futures

Số dư ví: Số tiền nạp – Số tiền rút + PnL đã thực hiện

PnL thực hiện: Tổng PnL của các vị thế đã đóng – Tổng phí – Tổng phí Funding

Tổng vốn chủ sở hữu: Số dư trên ví + PnL chưa thực hiện

Ký quỹ vị thế: Ký quỹ cho vị thế, thường bao gồm tất cả các vị thế của người dùng (cross hoặc isolated) – Xin lưu ý rằng ký quỹ vị thế của MEXC Futures chỉ bao gồm ký quỹ isolated của nhà giao dịch và ký quỹ ban đầu của vị thế cross, không bao gồm ký quỹ thả nổi cho vị thế cross.

Số tiền ký quỹ của các lệnh đang mở: tất cả các khoản tiền bị đóng băng của các lệnh đang mở

Số dư có sẵn: Số dư trên ví – Số tiền ký quỹ của vị thế isolated – Số tiền ký quỹ ban đầu của các vị trí ký quỹ cross  – Tài sản cố định của các lệnh đang mở

Số dư tài sản ròng: Nguồn vốn có sẵn để chuyển giao tài sản và mở các vị thế mới

PnL chưa thực hiện: tổng của tất cả các khoản lãi và lỗ thả nổi

Quỹ bảo hiểm: để đảm bảo sự hoàn thành quá trình thanh lý bắt buộc khi thị trường biến động. Khi nhà giao dịch không thanh toán ký quỹ, khoản thiếu hụt trước tiên sẽ được trích từ quỹ bảo hiểm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!