Sự khác biệt giữa Giá chỉ số, Giá hợp lý và Giá gần nhất

Trong giao dịch Futures, có thể bạn sẽ bắt gặp ba mức giá khác nhau, bao gồm: Giá chỉ số, Giá hợp lý và Giá gần nhất. Vậy, làm thế nào để chúng ta biết được ý nghĩa và sự khác biệt giữa ba mức giá đó?

Giới thiệu giao diện

Bạn có thể kiểm tra ba mức giá trên trang giao dịch Futures. Và thường chúng sẽ không có nhiều sự khác biệt về con số chính xác.

Định nghĩa về Ba loại giá

Giá Chỉ số (Index Price) là giá trung bình có trọng số của giá Spot được chọn từ ít nhất ba sàn giao dịch khác nhau và được MEXC đưa ra các trọng số khác nhau.

Giá hợp lý (Fair Price) là giá chỉ số với lãi suất cơ bản chi phí vốn, được thiết kế độc đáo bởi MEXC. Hệ thống đánh dấu giá hợp lý là để tránh thanh lý không cần thiết đối với các sản phẩm có đòn bẩy tài chính cao. Giá hợp lý chủ yếu được sử dụng để tính toán lỗ chưa thực hiện và thanh lý vị thế, có nghĩa là việc thanh lý hoặc tự động giảm vị thế được dựa trên giá hợp lý thay vì giá giao dịch gần nhất.

Cách tính giá hợp lý

Cơ sở cấp vốn = Tỷ lệ cấp vốn * (Thời gian cho đến khi cấp vốn / Khoảng thời gian cấp vốn)

Giá hợp lý = Giá chỉ số * (1 + Cơ sở cấp vốn)

Giá gần nhất (Latest Price) là giá giao dịch thị trường theo thời gian thực trong MEXC Futures.

Tóm tắt

Ba mức giá trong MEXC Futures được cung cấp để cung cấp thêm thông tin cho người dùng. Bạn có thể đặt lệnh dừng với các loại giá khác nhau để đạt được trải nghiệm giao dịch tốt nhất mà bạn muốn có.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Wilbur Kwok

Share your love to MEXC
Default image
Wilbur Kwok