Sự khác biệt giữa chế độ một chiều và chế độ phòng hộ

Các loại chế độ vị thế

Trong Chế độ một chiều, bạn chỉ có thể giữ các vị thế theo một hướng cụ thể

Ví dụ: Nếu bạn mở một vị thế Short của BTC vì dự đoán rằng giá sẽ giảm trong khung thời gian dài, nhưng đồng thời, bạn cũng muốn mở một vị thế long trong khung thời gian ngắn hơn, bạn sẽ không có thể mở vị thế theo cả hai hướng cùng một lúc. Việc mở các vị thế theo cả hai hướng sẽ dẫn đến việc hủy bỏ lẫn nhau.

Trong Chế độ phòng hộ, bạn có thể nắm giữ đồng thời các vị thế theo cả hướng Long và Short.

Ví dụ: bạn có thể nắm giữ cả vị trí Longi và Short của BTC cùng một lúc.

Phương thức giao dịch

Trong Chế độ một chiều, bạn có thể giao dịch Futures theo cách tương tự như giao dịch Spot. Sau khi điều chỉnh mức đòn bẩy, bạn có thể mua hoặc bán theo cách tương tự như giao dịch Spot để mở Futures với vị thế Long hoặc Short. Khi bạn muốn đóng vị thế của mình, bạn có thể nhấp vào “lệnh chỉ giảm” để đảm bảo bạn có số lượng lệnh chính xác để đóng vị thế.

Trong Chế độ phòng hộ, bạn cần chọn [Mở] hoặc [Đóng] trước khi đặt lệnh. Nếu bạn muốn mở một vị thế, bạn có thể chọn [Mở] và đặt lệnh. Xin lưu ý rằng nếu bạn giữ một vị thế mua và chọn [Mở] để đặt lệnh bán, bạn không thể đóng vị thế trước đó mà nhận thêm một vị thế bán nữa. Do đó, nếu bạn muốn đóng một vị thế, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã chọn [Đóng] trước khi đặt lệnh.

Chuyển đổi chế độ vị thế

Chế độ vị thế là chế độ phòng hộ theo mặc định. Bạn có thể chuyển sang “Chế độ một chiều” để giữ các vị trí nếu bạn chỉ muốn sử dụng nó.

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng “Cài đặt” ở trên cùng bên trái và chuyển đổi chế độ vị thế.

Xin lưu ý rằng bạn cần phải đóng tất cả các vị thế trước khi chuyển đổi chế độ vị thế.

Tóm tắt

Chế độ một chiều có thể phù hợp hơn với những người dùng quen với giao dịch Spot, trong khi chế độ phòng hộ có thể nâng cao tính linh hoạt trong giao dịch Futues của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Wilbur Kwok

Share your love to MEXC
Default image
Wilbur Kwok