Cách đặt các loại lệnh khác nhau trên MEXC Futures

Bạn có thể chọn các loại lệnh sau trong trang giao dịch.

Limit Order (Lệnh Giới hạn)

Người dùng có thể đặt một mức giá mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán, lệnh này sau đó sẽ được thực hiện ở mức giá đã đặt hoặc tốt hơn. Các nhà giao dịch sử dụng loại lệnh này khi giá cả được ưu tiên hơn tốc độ khớp lệnh. Nếu lệnh giới hạn chưa được khớp ngay lập tức với lệnh đã có trên sổ lệnh, lệnh này sẽ góp phần bổ sung thanh khoản cho cặp giao dịch đó.

Ưu điểm của lệnh giới hạn là nó có thể đảm bảo giá đã giao là giá đã ấn định, nhưng cần lưu ý rủi ro về khả năng lệnh sẽ không thể được thực hiện (toàn bộ).

Market Order (Lệnh Thị trường)

Lệnh thị trường là lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Các người dùng giao dịch sử dụng loại lệnh này khi tốc độ được ưu tiên hơn giá cả. Lệnh thị trường có thể đảm bảo việc thực hiện các lệnh nhưng giá thực hiện có thể dao động dựa trên các điều kiện thị trường tại thời điểm đó.

Trigger – Litmit Order (Lệnh Kích hoạt – Giới hạn)

Lệnh Kích hoạt được đặt với giá kích hoạt dựa trên giá gần nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số. Lệnh Giới hạn sẽ được thực hiện khi thị trường đạt đến Giá kích hoạt.

Trigger-Market Order (Lệnh Kích hoạt – Thị trường)

Lệnh Kích hoạt được đặt với giá kích hoạt dựa trên giá gần nhất, giá hợp lý hoặc giá chỉ số. Lệnh Thị trường sẽ được thực hiện khi giá thị trường của một token đạt đến giá chốt của lệnh kích hoạt. Điều này thường được sử dụng để cắt lỗ hoặc chốt lãi.

Post Only Order (Chỉ treo lệnh)

Đặt lệnh theo đặt lệnh chiến lược này sẽ không được thực hiện đầy đủ ngay lập tức trên thị trường, để đảm bảo rằng người dùng luôn là Maker. Và nếu lệnh được khớp với một lệnh hiện có sẵn trên thị trường, thì lệnh đó sẽ bị thu hồi ngay lập tức.

IOC (Giao dịch ngay lập tức hoặc Huỷ lệnh)

Các lệnh được thực hiện ngay lập tức ở mức giá đặt lệnh hoặc tốt hơn, và các phần còn lại chưa được thực hiện sẽ bị hủy bỏ.

MTL (Market to Limit Order)

Các lệnh được đặt như lệnh thị trường và được thực hiện với mức giá tốt nhất trên thị trường hiện tại. Nếu lệnh chỉ được thực hiện một phần, phần còn lại sẽ bị hủy và được đặt lại bằng một lệnh giới hạn có cùng mức giá với phần đã thực hiện.

FOK (Khớp hoặc Hủy)

Nếu lệnh không thể được thực hiện đầy đủ ở mức giá đã chỉ định, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy. Giao dịch từng phần không được phép.

Trailing Stop (Lệnh theo dõi)

Lệnh Trailing Stop là một lệnh để theo dõi giá thị trường và giá kích hoạt của nó có thể thay đổi theo những biến động mới nhất của thị trường.

Giá Kích hoạt :

Giá kích hoạt bán = giá thị trường tối đa – phạm vi gọi lại do người dùng xác định (chênh lệch giá) hoặc giá thị trường tối đa (1 -% tỷ lệ callback do người dùng xác định)

Giá kích hoạt mua = giá thị trường tối thiểu + phạm vi gọi lại do người dùng xác định (chênh lệch giá) hoặc giá thị trường tối đa (1 + tỷ lệ callback do người dùng xác định)

Lệnh đặt trước (Trail orders) cho phép người dùng xác định giá đặt trước trên Lệnh dừng giao dịch và hệ thống sẽ bắt đầu tính giá kích hoạt chỉ sau khi giá đặt trước được kích hoạt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!